Fælles National-/Landsudstilling 12. og 13. december 2020

Nyheder Udstilling


Fælles National-/Landsudstilling 12. og 13. december 2020.

Plan for samarbejdet om fælles National-/Landsudstilling

Danmarks Racedueforening (DRF) og Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavls (DFfR)
hovedbestyrelser har i forlængelse af den succesfulde afvikling af EE Udstillingen i 2018
den 12. juni 2019 i Aulum drøftet mulighederne for en fælles National-/Landsudstilling i
december 2020. Det er holdningen i begge hovedbestyrelser, at der vil være et stort
potentiale i profileringen af vores hobbyer ved at gå sammen og lave en fælles udstilling,
der både vil være større og mere variereret, end når vi holder hver for sig. Vi så også ved
EE udstillingen, at vi var i stand til at tiltrække et langt bredere publikum end normalt.
Samtidig er det vurderingen, at der også vil være færre omkostninger forbundet med en
fælles udstilling fremfor 2 selvstændige udstillinger, hvilket også er et væsentligt element i
betragtning af, at vi er udfordret på antallet af medlemmer. Vi tror særligt på, at vi bedre kan
tiltrække nye medlemmer ved at lave noget mere spektakulært.
DRF og DFfR’s Hovedbestyrelser er derfor enige om, at lave en fælles National-
/Landsudstilling i weekenden den 12. og 13. december 2020.

Der er aftalt følgende foreløbige plan for samarbejdet og afviklingen af den fælles
National-/Landsudstilling:
Placering:

Udstillingen holdes i MCH i Herning i hal J3, K, og L. (Kan tilpasses eller udvides efter
behov)

Opstilling:

Opstilling af udstillingen sker mandag den 7., tirsdag den 8. og onsdag den 9. december,
samt delvis torsdag den 10. december2020.

Modtagelse af dyr:

Modtagelse af dyr sker torsdag den 10. december 2020. Udstillere må selv indsætte dyr, og
DRF og DFfR skal stille hjælpere til at indsætte dyr, der kommer med fælles transporter
eller hvor udstilleren ikke selv kan.

Bedømmelse:

Bedømmelse af dyr foretages fredag den 11. december 2020 fra kl. 0700.

Duer udstillet af DFfR medlemmer

Raceduer med hønseringe og tilmeldt af DFfR medlemmer udstilles sammen med DRF’s
udstillingsduer og bedømmes af de samme dommere. “Hønseduerne” er ikke med i
præmierækken fra DRF. Præmier honoreres af DFfR og der betales et beløb som
“stadepenge” til DRF

Fælles middag (Dommermiddag):

Fælles dommer og hjælper middag afvikles fredag den 11. december 2020 kl. ca. 1800, og
disse vil have adgang til udstillingen efter middagen. Det er kun personer, der er godkendt
af hovedbestyrelserne, der har adgang til middagen og udstillingen fredag aften.

Katalog:

Der skal være et fælles katalog, og det skal være færdig til at gå i trykken fredag den 11.
december 2020 kl. 2200, og det skal være klar til salg/udlevering lørdag den 12. december
kl. 0900.

Åbningstid:

Udstillingen åbner lørdag den 12. december 2020 kl. 0900 og lukker kl. 1700.
Udstillingen åbner søndag den 13. december 2020 kl. 0900 og lukker kl. 1600.

Nedtagning

Udstillingen nedtages søndag den 13. december 2020 fra kl. 1600 til kl. 2200.

Salgsstand:

Der oprettes en salgsstand efter DRF’s sædvanlige koncept, hvor DFfR’s medlemmer også
må tilmelde dyr til salg. Salgsstanden administreres af DRF.

Dommere:

Hver forening sørger selv for at skaffe dommere til bedømmelserne

Hjælpere:

Hver forening stiller med det antal hjælpere, som de normalt anvender ved en National- eller Landsudstilling.

Fælles transporter:

Der skal arbejdes for, at de eksisterende fælles transporter slås sammen og bliver for både
høns og duer.

Point og præmieberegning

Hver forening står for egen point og præmieberegning

Præmieuddeling:

Søndag den 13. december 2020 vil henholdsvis DRF og DFfR kåre og hylde deres mestre
(National Cup).

Økonomi

Det er aftalt, at indtægter og udgifter deles forholdsvis i forhold til, hvor mange dyr
henholdsvis DRF og DFfR udstiller. Det er antal katalognumre og ikke størrelsen på
burene, der er afgørende.
Den forholdsvise deling af indtægterne omfatter følgende indtægter:
– Entréindtægter
– Katalogsalg ved indgangen – forudbestilte kataloger afregnes til kostprisen.
– Indtægter ved salg af stande
– Indtægter ved salg af annoncer
– Tilskud fra Herning Kommune og lignende sponsorer
Den forholdsvise deling af udgifter omfatter følgende udgifter:
– Halleje
– Udgifter til vagter
– Udgifter til katalog og katalogtrykning
– Slutrengøring
– Udgifter til eventuel assistance fra MCH
– Udgifter til annoncer og PR

Alle øvrige indtægter:

stadepenge, salgsprovision, og øvrigt salg, samt lignende
tilfalder/bliver i henholdsvis DRF og DFfR.

Alle øvrige udgifter:

eksempelvis transport af burmateriel, præmier, dommerhonorar,
transportomkostninger, overnatning, forplejning af dommere og hjælpere, fri adgang for
udvalgte (Partoutkort) og udstillingsmateriel samt lignende afholdes af DRF og DFfR hver
for sig.

Budget

Der er udfærdiget budget for fællesudgifterne, og budgettet er godkendt af DRF og DFfR

Gæsteudstillere:

Danmarks Kaninavlerforening eller lokale kaninavlerforeninger og Fugleforeninger inviteres
til at være med enten med stande eller egentlig udstilling.
De skal betale fuld entre og for katalog.

Informationsstand

Både DRF og DFfR opstiller deres egen informationsstand.

Indgang

Indgangen med salg af entré og kataloger bemandes af både DRF og DFfR

Emner til videre drøftelse

– Fælles morgenmad for hovedbestyrelse, dommere og hjælpere under opstillingen og
afviklingen af udstillingen.
– Fælles mad kl. 12 for hovedbestyrelse, dommere og hjælpere under opstillingen og
afviklingen af udstillingen.
– Fælles kammeratskabsaften lørdag den 12. december.

Mødevirksomhed

De 2 hovedbestyrelser holder gennem de respektive formænd hinanden løbende orienteret
om planens modtagelse og drøftelserne i de respektive foreninger.
Senest i januar 2020 samles DRF og DFfR’s Hovedbestyrelser og tilrettelægger udførelsen
af planen, så den fælles udstilling kan afvikles med succes.

Kommunikation:

Denne plan drøftes i forlængelse af mødet i begge hovedbestyrelser og eventuelle rettelser
og tilføjelser tilgår planen, hvorefter den færdige plan underskrives af formændene for DRF
og DFfR.
Ind til den underskrevne plan foreligger kommunikeres alene, at det har været et
konstruktivt og positivt møde.
Den endelige offentliggørelse af planen aftales i forbindelse med underskrift af planen, men
planen skal senest være offentliggjort i begge foreningers tidsskrifter i august 2019.
Samtidig med offentliggørelse i tidsskrifterne lægges planen samtidig på begge foreningers
hjemmesider.

Den 15. juli 2019

Alfred Kirk
Danmarks Racedueforeninger

Carsten Blohm
Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl

aftale om fællesudstilling 2020