VEDTÆGTER for  DANMARKS FJERKRÆAVLERFORENING FOR RACEAVL

§ 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

Foreningens navn er:
DANMARKS FJERKRÆAVLERFORENING
for RACEAVL
Foreningens adresse er sekretariatets adresse.
Foreningens formål er at fremme interessen og glæden for racefjerkræ i Danmark; herunder regnes: Høns, dværghøns, ænder, gæs, kalkuner og duer samt alle arter af sirfjerkræ.

§ 2. Foreningens medlemmer

1). Æresmedlemmer, der udnævnes af en enig hovedbestyrelse.
2). A-medlemmer, der betaler fuldt kontingent.
Får tilsendt foreningens medlemsblad
RACEFJERKRÆ.
Har adgang til køb af landsfodringe.
Har adgang til deltagelse i møder, kurser og landsudstillinger m.v., der arrangeres af
DANMARKS FJERKRÆAVLERFORENING
FOR RACEAVL.
Et A-medlemsskab dækker kun et navn (medlemsnummer) og kan således ikke tegnes fælles for ægtefælle/samlever.
3). Både et A-medlems ægtefælle/samlever og evt. hjemmeboende børn over 18 år kan optages som B-medlem.
B-medlemmer betaler et gradueret kontingent til foreningen og opretholder samme rettigheder som A-medlemmer dog med undtagelse, at de ikke får medlemsbladet tilsendt.
Der skal være anmeldt et A-medlem på en adresse.

4). Ungdomsmedlemmer (indtil 18 år og i hele kalenderåret, hvori de fylder 18 år).
Ungdomsmedlemmer betaler et gradueret kontingent til foreningen og opretholder samme rettigheder som A-medlemmer dog med undtagelse af, at ungdomsmedlemmer ikke har stemmeret i foreningsanliggender og er heller ikke valgbare til repræsentative poster (bestyrelsesposter) – i D.F.f.R., klubber og specialklubber.
Såfremt der på adressen findes et A-medlem kan ungdomsmedlemmer optages som ungdoms -B-medlem.

5). Indmeldelse kan ske til foreningens kontor direkte, gennem et hovedbestyrelsesmedlem eller gennem én af de tilsluttede klubber.

6). Udmeldelse skal ske direkte og skriftligt til foreningens kontor inden den 1. december.
Er denne frist ikke overholdt, er medlemmet pligtig til at betale fuldt kontingent for det følgende år.
Vedkommende kan ikke igen optages før skyldig restance er betalt.

7). Kontingentstørrelse for de enkelte kontingentgrupper fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde for efterfølgende hele kalenderår.

Indbetaling af kontingent kan ske forud hvert år efter 1. november.
Kontingenter, der ikke er forudbetalt, vil blive opkrævet senest 15. januar, og skal være betalt senest 1. februar.

8). Medlemmer kan eventuelt udelukkes af foreningen ved enstemmig hovedbestyrelsesbeslutning. En sådan beslutning kan dog indankes for repræsentantskabet, hvis afgørelse i sagen er endelig.
Udelukkelse/eksklusion af et medlem kan finde sted, såfremt vedkommende i sit forhold til foreningen udviser uværdig opførsel, generende opførsel, grov usømmelighed, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
Når et medlem ved sin opførsel skader foreningens omdømme, eller er i kontingentrestance ud over 2 måneder.
I sager om udelukkelse/eksklusion har medlemmet krav på, at sagen behandles på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings afgørelse af en udelukkelse/eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.
Et medlem der er udelukket i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning om udelukkelse.

§ 3. Lokalklubber og specialklubber

1). Lokale fjerkræklubber: Står direkte under DFFR.
Se særlige vedtægter for fjerkræklubberne.

2). Specialklubber, der har til formål at højne standarden for – og udbrede kendskabet til én eller flere racer og varieteter, kan søge hovedbestyrelsen om anerkendelse under
DANMARKS FJERKRÆAVLERFORENING
for RACEAVL.

Se særlige vedtægter for specialklubber.

3). Som specialklub henregnes DOMMERRINGEN, som er en specialklub for alle uddannede fjerkrædommere.

4). Lokalklubber og specialklubber kan vælge at være aktive eller passive overfor hovedforeningen.
Aktive klubber kan vælge en repræsentant som har stemmeret på årets repræsentantskabsmøde.
Se i øvrigt § 8, pkt 7 og 8.
For at en klub kan regnes som aktiv skal den senest 01. marts indsende følgende til hovedforeningen:
1. Klubbens godkendte og underskrevne regnskab for sidste regnskabsår.
2. Dagsorden samt godkendt referat fra sidste ordinære generalforsamling.
3. Ajourført medlemsliste over klubbens medlemmer pr. 01. marts.
Senest 2 uger før repræsentskabsmødet skal klubben meddele hovedforeningen, hvem der er stemmeberettiget repræsentant.

§ 4. Hovedbestyrelse

1). Hovedbestyrelsen består af syv medlemmer, der af deres midte vælger formand og næstformand, samt vælger et forretningsudvalg på 3 medlemmer.
Formanden er født medlem af og formand for forretningsudvalget.

2). Valg til HB gælder for 2 år ad gangen, og der afgår således 3 – henholdsvis 4 – hovedbestyrelsesmedlemmer hvert år og efter tur.
Der vælges endvidere hvert år 2 suppleanter til hovedbestyrelsen.

3). Hovedbestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden og forretningsudvalget finder det fornødent, eller når over halvdelen af hovedbestyrelsen ønsker det.
Der indvarsles ved brev med oplysning om dagsorden senest 14 dage før mødets afholdelse.
Formanden leder forhandlingerne ud fra den fremsendte dagsorden, i hans eventuelle fravær ledes mødet af næstformanden.

4). Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er mødt.

5). Forretningsudvalget afgør løbende sager – eller lader i særlige tilfælde sagerne cirkulere.
Sådanne sager og eventuelle afgørelser skal dog forelægges på førstkommende hovedbestyrelsesmøde.
Formanden anviser alle udgifter til udbetaling.

6). Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede hovedbestyrelse.

7). Rejsegodtgørelse: Hovedbestyrelse, kritiske revisorer samt udvalgsmedlemmer får rejsegodtgørelse iht statens regler, når der i foreningens tjeneste foretages rejser.

§ 5. Sekretariat, redaktør m.v.

1). Hovedbestyrelsen antager de forskellige funktionærer under foreningen, herunder ansatte på sekretariat og evt redaktør.

2). Sekretariatet varetager: Fodringesalg, kontingentindkassering, regnskab m.v.

§ 6. Faste udvalg, ad hoc udvalg

1). Klubberne kan på indstille interesserede medlemmer til foreningens udvalg forud for repræsentantskabsmødet.
Hovedbestyrelsen udpeger medlemmer af foreningens forskellige arbejdsudvalg blandt de indstillede. Udvalgssammensætning meddeles på repræsentantskabsmødet.
Specialklubudvalget vælges af specialklubberne.
Til alle udvalg knyttes mindst 1 HB-medlem.

2). Der nedsættes følgende faste udvalg:

Forretningsudvalg, Bladudvalg
Standardudvalg, Dommerudvalg, Udstillingsudvalg
Specialklubudvalg og Ungdomsudvalg

Alle valg til udvalg gælder foretages i ulige år og gælder for 2 år af gangen.

3). Ad hoc-udvalg kan nedsættes af HB med et givent arbejdsområde.

4). Hovedbestyrelsen udarbejder retningslinier for udvalgenes arbejdsområder.

§ 7. Regnskab og revision

1). Regnskabsåret er kalenderåret.

2). Der vælges hvert år på det ordinære repræsentantskabsmøde to kritiske revisorer, samt én suppleant.
Revisorerne skal efter regnskabsafslutningen indkaldes til revision af regnskaber, eftersyn af bilag, bankbøger m.v.
Hovedbestyrelsen kan ved siden af antage en autoriseret revisor.
Det reviderede regnskab forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse.

3). Foreningens formue administreres af hovedbestyrelsen under ansvar overfor repræsentantskabet.
De under foreningen hørende legater administreres af hovedbestyrelsen i henhold til legatfundatserne.

4). Det reviderede årsregnskab fremlægges på repræsentantskabsmødet til godkendelse.

§ 8. Repræsentantskabet

1). Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed.
Foreningens medlemmer repræsenteres af repræsentantskabet, der foruden hovedbestyrelsen består af lokalklubbernes og specialklubbernes repræsentanter.

2). Hver aktiv lokalklub og aktiv specialklub har 1 repræsentant = 1 stemme.
Der kan ikke udstedes fuldmagt.
Hvert hovedbestyrelsesmedlem har 1 stemme.
Hver fremmødt repræsentant kan kun have 1 stemme

3). Repræsentantskabsmøde afholdes én gang årlig, så vidt mulig i sidste halvdel af maj eller første halvdel af juni.
Indkaldelse sker mindst 6 uger før gennem medlemsbladet RACEFJERKRÆ.

4). Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning ved formanden og udvalg.
3. Det forudgående års reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingenter.
6. Plan for foreningens virke i kommende år,
a. fjerkræfagligt og udvalg
b. administrativt.
7. Budgetforslag.
8. Valg af bestyrelse + suppleanter
9. Valg af revisorer + suppleant.
10.Eventuelt.

Mødet er beslutningsdygtigt, når det er lovligt indvarslet og over halvdelen af de stemmeberettigede repræsentanter er mødt.

5). Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan af hovedbestyrelsen indvarsles med mindst 14 dages varsel.

6). Endvidere skal der på samme måde indvarsles til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, når mindst halvdelen af de aktive lokal- og specialklubber forlanger det, og samtidig opgiver en dagsorden og tidspunkt for mødet.

7). Adgang til repræsentantskabsmødet har ethvert medlem af foreningen.
Ret til at deltage i forhandlingerne og afgive stemme har kun de valgte repræsentanter samt hovedbestyrelsen.
Gæster kan af dirigenten tildeles taletid.

8). Kun aktive lokalklubber og specialklubber kan gennem deres repræsentant stille forespørgsel til hovedbestyrelsen og indbringe forslag til behandling på repræsentantskabsmødet.
Sådanne forslag skal dog være fremsendt skriftligt til hovedbestyrelsen senest 15. marts, hvorefter de indkomne forslag bringes i RACEFJERKRÆ i april sammen med et komprimeret regnskab.

9). Efter 20. april kan D.F.f.R.s regnskab sendes elektronisk til medlemmerne. På repræsentantskabsmødet kan papirudgaven udleveres efter behov.

10). Hovedbestyrelsen bestemmer selv i hvilken orden forslagene fremlægges på repræsentantskabsmødet.

Indsigelse mod denne orden vil dog kunne ske og forelægges repræsentantskabet, hvis afgørelse er endelig.

11). Forslag til repræsentantskabsmødet fra lokal- eller specialklubber skal altid have været forelagt den pågældende klubs generalforsamling for behandling og vedtagelse.

12). Alle udvalg kan fremsende forslag til behandling på repræsentantskabsmødet.

13). Repræsentantskabsmødet kan ved stemmeflertal træffe gyldig beslutning i alle foreningens anliggender, jfr. dog § 11. – Afstemning kan ske skriftligt.

§ 9 Medlemsbladet RACEFJERKRÆ

1). Foreningens organ er medlemsbladet RACEFJERKRÆ.
Redaktøren vælges/ansættes af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen udarbejder retningslinier for redaktørens samarbejde med bladudvalget.

Sekretariatet sørger for bladets udsendelse, modtager annoncer og indkasserer betaling for disse.

§10 Hæftelse

1). Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller hovedbestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 11 Fortolkning og ændringer

1). Spørgsmål om disse vedtægters rette forståelse og anvendelse afgøres i tvivlstilfælde af hovedbestyrelsen, dog under appel til repræsentantskabet.

2). Forandringer i foreningens vedtægter eller bestemmelse om foreningens ophør kan kun ske, når det vedtages med 2/3 af de mødte repræsentanters stemmer, på et lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt repræsentantskabsmøde.

3). Er mødet ikke beslutningsdygtigt indvarsles til nyt repræsentantskabsmøde, der afgør sagen med oven anførte majoritet uden hensyn til, hvor mange aktive klubber der da er repræsenteret.

4). Ved eventuelt opløsning af foreningen skal repræsentanterne på samme repræsentantskabsmøde afgøre, hvad foreningens nettoformue skal anvendes til af almennyttige formål, herunder også foreningens legater.

Således vedtaget på D.F.f.R’s ordinære repræsentantskabsmøde i Billund d. 30. maj 2015