VEDTÆGTER FOR SPECIALKLUBBER UNDER

Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl.

Specialklubber, der har til formål at højne standarden for, at udbrede kendskabet til, én eller flere racer og varieteter, kan søge hovedbestyrelsen om anerkendelse under DANMARKS FJERKRÆAVLERFORENING
for RACEAVL.

Specialklubber med andet formål (f.eks. dommerklub eller lignede) kan søge om anerkendelse under
DANMARKS FJERKRÆAVLERFORENING
for RACEAVL.

Forudsætning for en sådan anerkendelse er:

At der findes behov for en sådan specialklub.

At der ved opstart er mindst 20 aktive medlemmer

At specialklubbens aktive medlemmer er medlem af DANMARKS FJERKRÆAVLERFORENING
for RACEAVL.

At specialklubben på en stiftende generalforsamling har vedtaget vedtægter, der fremsendes til D.F.f.R. til godkendelse.

At specialklubben hvert år indsender gældende med-emsliste pr. 1. marts til D.F.f.R’s sekretariat.

Specialklubbernes vedtægter skal indeholde følgende vedtægter for at kunne anerkendes af D.F.f.R.

§ 1. Specialklubbens navn –

og hvilken racer/varieteter, der er omfattet af specialklubben.

§ 2 Specialklubbens formål.

Specialklubbens formål er at samle alle opdrættere af racen/racerne og arbejde for yderligere udvikling af racen/racerne, samt udveksle erfaringer specialklubbens medlemmer imellem.

§ 3. Specialklubbens medlemmer.

1). Enhver kan optages som medlem.
Aktive medlemmer i specialklubben skal samtidig være gyldigt medlem i Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl.
Passive medlemmer kan optages, men er ikke valgbare og har ikke stemmeret i klubanliggender.

2). Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.
Indmeldelse modtages af alle i bestyrelsen.

3). Udelukkelse af et medlem kan kun ske ved bestyrelsens enstemmige beslutning.

Udelukkelse/eksklusion af et medlem kan finde sted, såfremt vedkommende i sit forhold til klubben udviser uværdig opførsel, generende opførsel, grov usømmelighed, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
Når et medlem ved sin opførsel skader klubben omdømme, eller er i kontingentrestance ud over 2 måneder.
I sager om udelukkelse/eksklusion har medlemmet krav på, at sagen behandles på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings afgørelse af en udelukkel-se/eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.
Et medlem der er udelukket i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning om udelukkelse.

§ 4. Specialklubbestyrelsen.

1). Specialklubben ledes af en bestyrelse, der består af 3 til 7 aktive medlemmer.
Valgene gælder for 2 år af gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår skiftevis hvert år og efter tur.

2). Specialklubformanden kan vælges direkte af generalforsamlingen eller bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

3), Der vælges endvidere hvert år 2 revisorer, samt 2 bestyrelsessuppleanter og en revisorsuppleant.

4). Formanden sammenkalder til møde i specialklubbestyrelsen ved skriftlig henvendelse og med mindst 8 dages varsel.
Der afholdes møde så ofte det findes fornødent, eller når over halvdelen af bestyrelsen skriftlig fremsender ønske derom.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er mødt.
Formanden leder forhandlingerne og varetager specialklubbens almindelige interesser.
I formandens fravær træder næstformanden i funktion som formand.

5). Sekretæren fører forhandlingsprotokol over beslutninger på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

§ 5. Økonomi, regnskab og revision

1). Specialklubbens regnskabsår præciseres – kalenderår eller 1.10 – 30.9.

2). Specialklubbens kasserer fører regnskabet og medlemsregister samt aflægger årsregnskabet på den ordinære generalforsamling.
Regnskabet afsluttes og revideres inden generalforsamlingen.
Antegninger fra revisorerne skal omgående meddeles formanden, der derefter snarest forelægger dette for den øvrige bestyrelse.

§ 6. Generalforsamling

1). Specialklubben afholder en årlig ordinær generalforsamling i forbindelse med afholdelse af hønsedag eller møde.
Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel i medlemsbladet RACEFJERKRÆ eller ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer.

2). Dagsorden for klubbens ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges.
4. Indkomne forslag (forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være fremsendt senest 8 dage før til formanden).
5. Arbejdsplan for kommende år
6. Valg til bestyrelse.
Valg af 2 bestyrelsessuppl., 2 revisorer og 1 revisorsuppl.
Valg af repræsentant til repræsentantskabsmøde.
Indstilling af medlemmer til udvalg i D.F.f.R
(ulige år)
7. Eventuelt.

3). Generalforsamlingen kan, når den er lovlig indvarslet, træffe beslutninger i alle klubbens forhold.
Ændring af klubbens vedtægter kan kun finde sted på en ordinær generalforsamling og da kun med 2/3 stemmers flertal.

4). Formanden kan indvarsle til ekstraordinær generalforsamling, og er pligtig dertil, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne anmoder derom, skriftligt med angivelse af dagsorden.
Anmodningen afleveres til formanden.

Generalforsamlingen skal afholdes inden 1 mdr. efter at anmodningen er fremsat.

5). Kun aktive medlemmer er valgbare og har stemmeret jfr. § 3. (ungdomsmedlemmer undtagen).

6). Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning eller skriftligt, når mindst 1 af de mødte stemmeberettigede ønsker det.

7). Medlemmer af D.F.f.R’s hovedbestyrelse har ret til at overvære specialklubbens møder og generalforsamlinger og kan deltage i disse forhandlinger, dog uden stemmeret.

§ 7. Tegningsregler og hæftelse

1). Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

2). Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
§ 8 Opløsning

1). Specialklubbens opløsning kan kun finde sted på en særlig i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling og når det skriftligt er meddelt medlemmerne dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.

2). Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for opløsning af klubben.

3). Specialklubbens midler deponeres ved D.F.f.R for evt. senere at komme en genopstartet specialklub til nytte.

Eventuelle yderlige tilføjelser og ønsker kan gøres til vedtægterne, der hvor det skønnes nødvendigt.

For eksisterende specialklubber skal vedtægtsændringer og fravigelser meddeles D.F.f.R senest 14 dage efter vedtagelse på generalforsamlingen.

Således vedtaget på D.F.f.R’s ordinære repræsentantskabsmøde i Billund d. 30. maj 2015.

Således vedtaget på specialklubbens ordinære generalforsamling d. xxxxxxxxx