Bekendtgørelse marts 2019

Nyheder

Bekendtgørelse om fund af lavpatogen aviær influenza ved Terndrup i Rebild Kommune

I medfør af § 30, stk. 1 og 3, § 34, § 66 a, stk. 1, og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 2019, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, stk. 1, nr. 1, og § 10, stk. 1, nr. 1, 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 1614 af 18. december 2018 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Som følge af fund af lavpatogen aviær influenza i en konsumægsbesætning ved Terndrup i Rebild kommune, opretter Fødevarestyrelsen med virkning fra i dag en spærrezone, jf. § 12 i bekendtgørelse nr. 1468 af 8. december 2015 om beskyttelsesforanstaltninger ved udbrud af lavpatogen aviær influenza af typerne H5 eller H7 i fjerkræ og andre fugle i fangenskab.

§ 2. Spærrezonen, jf. bilag 1, har en radius på en kilometer omkring den berørte besætning, der er beliggende ved Terndrup i Rebild kommune.

§ 3. Ejeren eller den ansvarlige af hobbyhold af fjerkræ i spærrezonen skal foretage indberetning om hobbyhold. Registrering af hobbyhold af fjerkræ skal ske til Fødevarestyrelsen via e-mail til 10@fvst.dk eller telefonisk på 72275095 senest 8 dage fra spærrezonens oprettelse.

§ 4. Med bøde straffes den, der overtræder § 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2019, kl. 15.00.

Fødevarestyrelsen, den 1. marts 2019

Per S. Henriksen

Link til pressemeddelelse
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Pressemeddelelser%202019/F%C3%B8devarestyrelsen-finder-mild-fugleinfluenza-i-h%C3%B8nsebes%C3%A6tning.aspx